ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΣYΛΛΟΓΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στατιστικά
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 61409
Συνδεδεμένοι Χρήστες
Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους
ΖΗ?ΕΙ?ΑΙ ΠΑ?ΑΞΗ ?Ο? ΠΑΡΑΝΟΜΟ? ?ΠΑΙΘΡΙΟ? ΕΜΠΟΡΙΟ?
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ
Παρασκευή, 18 Απρίλιος 2008 15:02

Την πάταξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, με αυστηρούς διαρκείς ελέγχους και με την αυστηρ? τ?ρηση των νομίμων διατάξεων, ζ?τησε με επιστολ? του προς το Δ?μαρχο Θεσσαλονίκης κ.Β.Παπαγεωργόπουλο και το Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ.Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο Σύλλογός μας. 

Στην επιστολ? αναφέρονται τα εξ?ς:


Με την παρούσα επιστολ? μας, αναφερόμαστε στην, με αρ. πρωτ. Α2-2040 επιστολ? – εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου, την οποία απευθύνει προς το Υπουργείο Εσωτερικών (προϊσταμένη αρχ? των ΟΤΑ) και την Ελληνικ? Αστυνομία.Θέμα της εν λόγω επιστολ?ς είναι η έξαρση του παράνομου υπαιθρίου εμπορίου και η ανάγκη λ?ψης μέτρων κυρίως από τους Δ?μους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικ?σεις.  Η επιστολ? περιέχει δύο σημαντικές υποδείξεις προς τους Δ?μους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικ?σεις, που έχουν και την αρμοδιότητα των ελέγχων, όπως σαφέστατα αναφέρεται σε αυτ?ν:
Να στρέψουν την προσοχ? τους στις λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές, κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, πλατείες, ιστορικά μνημεία και σταθμούς μέσων μαζικ?ς μεταφοράς, ως χώρους – μαγν?τες άσκησης παράνομου υπαίθριου εμπορίου.
Να συγκροτ?σουν, με ευθύνη τους, μικτά συνεργεία ελέγχων με συμμετοχ? δημοτικών αστυνόμων ? –ελλείψει αυτών- απλών δημοτικών υπαλλ?λων, νομαρχιακών υπαλλ?λων, υπαλλ?λων των ΔΟΥ, στελεχών των νομαρχιακών κλιμακίων ελέγχου και αστυνομικών, τα οποία θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο σε ειδικές περιπτώσεις.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Βλάχου, επισημαίνεται ότι,  «οι δημοτικές αρχές  έχουν την πλ?ρη αρμοδιότητα για την πιστ? εφαρμογ? των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο και την λ?ψη διοικητικών μέτρων που αφορούν την δραστηριότητα του υπαίθριου εμπορίου,  εντός  των διοικητικών τους ορίων.Οι ελεγκτικές υπηρεσίες κάθε Δ?μου (Δημοτικ? Αστυνομία) με τη  συνδρομ?  της ΕΛ.ΑΣ. από τα οικεία αστυνομικά τμ?ματα, έχουν την κύρια ευθύνη για την εξάλειψη του φαινομένου του παράνομου υπαίθριου  εμπορίου. Ακόμη σε ειδικές περιπτώσεις ελέγχου μπορούν να συγκροτούνται με ευθύνη των Δ?μων, μικτά συνεργεία ελέγχων, τα οποία είναι σκόπιμο να αποτελούνται από:α) υπαλλ?λους των οικείων Δ?μων (π.χ. στελέχη της Δημοτικ?ς Αστυνομίας ?, όπου δεν υπάρχει Δημοτικ? Αστυνομία, υπάλληλοι των οικείων Δ?μων που εξουσιοδοτούνται προς τούτο από τη Δημοτικ? Αρχ?)β) υπαλλ?λους των αρμοδίων Νομαρχιακών Υπηρεσιών Εμπορίου ? και υπαλλ?λους της Γενικ?ς Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης (ειδικά για περιοχές εντός της περιφέρειας Αθηνών – Πειραιώς)γ) υπαλλ?λους των κατά τόπο αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (π.χ. Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Δημόσια Οικονομικ? Υπηρεσία, κλπ)   δ) στελέχη των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου  Εμπορίου που έχουν συσταθεί σε όλη τη  χώρα κατά το άρθρο 7α του Ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003.ε) στελέχη της Ελληνικ?ς Αστυνομίας. 

Επίσης, στη συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης,       επισημαίνεται ότι το πλέον αποτελεσματικό μέτρο για την εξάλειψη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου  κατά τους ως άνω ελέγχους είναι η εφαρμογ? των διατάξεων της υπ’ αρ. Κ1-1178/7-6-07 Υπουργικ?ς Απόφασης (ΦΕΚ 1034 Β’ & 1390 Β’), η οποία αφορά τη διαδικασία της κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφ?ς ? διάθεσης αυτών σε ευαγ? ιδρύματα, που εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση  του άρθρου 11 του ν. 3377/2005, όπως ισχύει.            Αρμόδια όργανα για την εφαρμογ? των διατάξεων αυτ?ς της Υπουργικ?ς Απόφασης είναι η Δημοτικ? Αστυνομία, τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), που έχουν συσταθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης  για τις περιοχές της Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς ? που έχουν συσταθεί από τις Περιφέρειες για τις λοιπές περιοχές της χώρας και οι κατά τόπο Υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, επικουρούμενοι από υπαλλ?λους του οικείου Δ?μου με μεταφορικό μέσο. 
Μείζον αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, αποτελεί η πάταξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου και η εξυγίανση της ανεξέλεγκτης κατάστασης, η οποία αποτελεί πραγματικ? μάστιγα τόσο για το στεγασμένο εμπόριο, όσο και για το νόμιμο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, οι οποίες θα αφορούν σε μια συντονισμένη και συνεχ? προσπάθεια, με αυστηρούς διαρκείς ελέγχους και με την αυστηρ? τ?ρηση των νομίμων διατάξεων, για τη μόνιμη εξάλειψη της μάστιγας του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. 

 

Powered by NGN SOFTWARE @ 2010 Ε.Σ.Θ.